สมัครสมาชิก
 :::สสอ.คำม่วง:::
    หน้าแรก
    โปรแกรม JHCIS
    วิสัยทัศน์
    เบอร์โทรศัพท์
    ประชากร
 ::ทำเนียบเจ้าหน้าที่ในสังกัด::
    รพ.สต.บ้านเก่าเดื่อ
    รพ.สต.บ้านโพน
    รพ.สต.บ้านดินจี่
    รพ.สต.บ้านนาบอน
    รพ.สต.บ้านนาตาล
    รพ.สต.บ้านดงสวนพัฒนา
    รพ.สต.บ้านสูงเนิน
    สสอ.คำม่วง
 ::อัตรากำลังของ สสอ.คำม่วง::
    เมษายน 53
    พฤษภาคม 53
    มิถุนายน 53
    กรกฎาคม 53
    สิงหาคม 53
    กันยายน 53
 ::เว็บไซต์ในสังกัด::
    รพ.สต.บ้านโพน
    รพ.สต.บ้านดินจี่
    รพ.สต.บ้านนาบอน
    รพ.สต.บ้านนาตาล
    รพ.สต.บ้านดงสวนพัฒนา
    รพ.สต.บ้านสูงเนิน
    กลุ่มงานเวชปฏิบัติ รพ.คำม่วง
    รพ.คำม่วง
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 16809  คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ข่าวทั้งหมด ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ชื่อเรื่อง
วันที่
      ขอเชิญประชุมGoal2 2014-10-22
      ขอเชิญประชุมGoal1 2014-10-22
      ขอให้ส่งดอกเบี้ยและรายงานผลเบิกจ่ายเงินอสม. 2014-10-22
      รายชื่อผู้บริจาคโลหิต วันที่ 21 ตุลาคม 2557 2014-10-21
      ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยทุกรพ.สต.เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนฯ 2014-10-20
      ประชุมแผนยุทธศาตร์ คปสอ. 2014-10-14
      ตอบข้อหารือการเบิกค่าตอบแทนฯฉบับที่๘ 2014-10-14
      ย้ายข้าราชการ 2014-10-09
      ขอเชิญร่วมพิธีอาศรวาทราชสดุดี และคัดเลือกพยาบาลดีเด่นปี2557 2014-10-09
      เพิ่มเติมแบบประเมินผลงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว 2014-10-09
      แจ้งการโอนจัดสรรเงิน Pap Smear 2014-10-09
      ขอเชิญอบรมวิชาการเครือข่ายคลินิกโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2014-10-09
      แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ2 2014-10-09
      สรุปรับจ่ายเงิน 2014-10-08
      แบบคำขอมีบัตรประจำตัวของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2014-10-08
      เชิญประชุมจัดทำตัวชี้วัด 2014-10-07
      ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันล้างมือโลกและขอให้ส่งแบบรายงานฯพร้อมแนบรูปภาพกิจกรรม 2014-10-07
      ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคสมทบมูลนิธิกาญจนบารมี 2014-10-07
      แจ้งเรื่องการจัดงาน"วันปิยมหาราช" 2014-10-06
      การจัดงานกฐินสามัคคีอำเภอคำม่วง ปี ๒๕๕๗ 2014-10-06
      ขอเชอญเข้าร่วมอบรมฯ(รพ.สต.โพน) 2014-10-06
      เตือนภัยเร่งด่วน 2014-10-06
      ขอให้ทุกรพ.สต.แจ้งข้อมูลการดำเนินงานตรวจคัดกรองหาสารเคมีในเกษตกร 2014-10-06
      ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางตามระเบียบการบริหารจัดหายา(เชิญผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง) 2014-09-26
      แจ้งสถานการณ์อนามัยแม่และเด็กสำหรับผู้ปฏิบัติอนามัยแม่และเด็กทุกรพ.สต. 2014-09-25
      แจ้งประชุมเชิงปฏิบัติการแผนงานพัฒนาสุขภาพวัยรุ่ย ปี๒๕๕๘ (รพ.สต.ดงสวนพัฒนา) 2014-09-25
      ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแผนงานพัฒนาสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย(สำหรับรพ.สต.โพน) 2014-09-25
      แจ้งเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพผ่าน Web Service 2014-09-25
      แจ้งสรุปผลการดำเนินงานและแจ้งการโอนเงินจัดสรร pap smear ปี ๒๕๕๗ 2014-09-25
      ขอเชิญทันตบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้และทักษะ 2014-09-25
      การเน้นย้ำนโยบายการใช้ระบบสารบรรณอิเล๊กทรอนิกส์ 2014-09-23
      ขอเชิญร่วมมหกรรมป้องกันเบาหวานและควาดัน 2014-09-23
      ขอเชิญประธาน อสม.ระดับตำบลและระดับอำเภอ 2014-09-18
      แจ้งการปรับกิจกรรมประชุมสังเคราะห์องค์ความรู้และการจัดทำแผนงานโครงการDM,HT (ล่าสุด) 2014-09-12
      ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย 2014-09-11
      ขอให้ทุกรพ.สต.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการฯ 2014-09-05
      ใบสมัครร่วมโครงการ DHF 2014-09-03
      ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการDM&HT 2014-09-03
      สัมมนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ(รพ.สต.ดินจี่) 2014-09-03
      ข้อสั่งการ สถานการณ์ EBOLA 2014-09-02
      แบบลงทะเบียนทีมประเมินลูกน้ำยุงลาย 2014-09-02
      ประชุมประหยัดพลังงาน (นาบอน) 2014-08-26
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการ 2014-08-25
      เชิญเข้าร่วมประชุม 2014-08-25
      ประชุมเชิง)ฏิบัติการรณรงค์ให้วัคซีน dT 2014-08-22
      เลื่อนการประชุมสรุปและถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาเบาหวานความดันโลหิตสูง 2014-08-22
      เชิญประชุม 2014-08-21
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นข้าราชการ 2014-08-19
      เชิญประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2014-08-19
      เชิญรพ.สต.เข้าประชุมการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในระบบบริการปฐมภูมิ 2014-08-19
      ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม 2014-08-18
      แจ้งการโอนเงิน 2014-08-18
      ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 2014-08-18
      ประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 2014-08-18
      แบบตรวจประเมินลูกน้ำยุงลาย 2014-08-16
      แจ้งโอนเงินจัดสรรFixed cost เงินPP 2014-08-08
      Person ซ้ำที่ต้องแก้ไข คำม่วง-สามชัย 6-8-57 2014-08-06
      ขอเชิญประชุมติดตามงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ 2014-08-06
      แบบบัญชีครัวเรือน 2014-08-05
      ขอความร่วมมือตรวจสอบและเร่งรัดส่งรายงานแฟ้มมาตรฐาน 2014-07-25
      ขอเชิญประชุมวิชาการและสรุปการผลการดำเนินงานโครงการวิกฤตโรคหัวใจปลอดภัยทั่วไทย 2014-07-25
      ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง"การพัฒนางานวิจัยเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ" 2014-07-25
      ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง"Infusion Nursing Care : Basic to Excellence" 2014-07-25
      ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าร่วมประชุม 2014-07-25
      ขอเชิญร่วมงาน R2R 2014-07-21
      ฟอร์ม อสช. 2014-07-19
      ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 2014-07-18
      ขอรายงาน ๓ ดี เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ 2014-07-18
      ขอเชิญประชุมสร้างเครื่อข่ายการดูแลผู้ป่วยธาลัสซีเมีย 2014-07-17
      แจ้งผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทย 2014-07-17
      ขอเชิญเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขตามบัญชีรายชื่อเข้าประชุม 2014-07-16
      ขอเชิญเป็นวิทยากรทันตาภิบาลผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียนประถมศึกษา(รพ.สต.โพน) 2014-07-16
      ขอเชิญประชุมวิชาการกรณีมารดาตาย(Conference Case Maternal Death) 2014-07-16
      ขอเชิญอบรมการคัดกรองฯผู้สูงอายุ(รพ.สต.โฑนและรพ.สต.ดินจี่) 2014-07-16
      แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินประกันสังคม รพ.กาฬสินธุ์ 2014-07-16
      คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามวุฒิ 2014-07-16
      ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิค(e-GP)ระยะ2 2014-07-16
      แจ้งการโอนเงินจัดสรรค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ปี ๒๕๕๗ 2014-07-10
      แจ้งการโอนเงินค่าบริการแพทย์แผนไทย ปี๒๕๕๗ 2014-07-10
      ขอข้อมูลสถานการณ์รายรับ-รายจ่าย เพื่อเฝ้าระวังวิกฤตทางการเงินการคลัง ส่งวันนี้ 2014-07-10
      ด่วนแจ้งโครงการรณรงค์ตรวจวัดสายตาและผ่าตัดตาต้อกระจก 2014-07-07
      การอบรม 43 แฟ้ม สสจ 2014-07-04
      JHCIS ทันตะ รพหนองกุงศรี 2014-07-04
      (เพิ่มเติม)ตารางอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายในงานสาธารณสุข 2014-07-03
      การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้กฎหมายในงานสาธารณสุข 2014-07-02
      ขอความร่วมมือในการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนโดยใช้ I-Kit(รพ.สต.ละ50ครัวเรือน) ส่งภายในวันที่7ก.ค.นี้) 2014-07-02
      แจ้งให้นักสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพระดับอำเภอทำการประเมิน 2014-06-27
      แจ้งทุกรพ.สต.เชิญประชุมวิชาการ การคัดกรองและการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 2014-06-27
      ขอเชิญ อสม.ร่วมประชุมในวันที่30 มิ.ย.57 2014-06-20
      ขอความร่วมมือทุกรพ.สต.กรอกข้อมูลเด็กป.๑-๖ ตามแบบฟอร์มส่ง ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน นี้ 2014-06-18
      ขอให้ทุกรพ.สต.ประเมินหมู่บ้านไอโอดีน ส่งสสอ.ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน นี้ 2014-06-18
      ขอความร่วมมือตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร(ฟอร์มาลีน)เพิ่มเติม รพ.สต.ละ 5 ตัวอย่าง และรายงานผลการตรวจภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน นี้ 2014-06-18
      ขอความร่วมมือให้ทุกรพ.สต.ประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัดน่าซื้อ(แบบ ตล.2) ส่งภายในวันที่๒๐ มิถุนายน นี้ 2014-06-18
      เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการเวทีเสวนาสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 2014-06-16
      แจ้งเลื่อนประชุม คปสอ. 2014-06-16
      ขอเชิญประชุม คปสอ.คำม่วง-สามชัย 2014-06-16
      ขอเชิญร่วมกิจกรรม "คืนความสุขให้ชาวอำเภอคำม่วง" 2014-06-13
      เขิญประชุมพัฒนาคุณภาพระบบการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 2014-06-13
      ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ 2014-06-12
      ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพหมออนามัย 2014-06-12
      ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสอบความรู้ 2014-06-12
      แจ้งเลื่อนการประชุมวิชาการ 2014-06-12
      ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการ 2014-06-09
      ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเก็บเกี่ยวผลงาน 2014-06-09
      ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ 2014-06-09
      เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ"การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ รพ." 2014-06-09
      เชิญประชุมวิชาการ ชมรมสาสุขแห่งประเทศไทย 2014-06-09
      ขอเชิญประชุม(ผอ.รพ.สต.บ้านโพน) 2014-06-06
      ขอเชิญประชุมผู้สูงอายุระยะยาวฯและรายงานข้อมูลผู้สูงอายุในตำบล 2014-06-06
      ขอเชิญซักซ้อมการเตรียมรับเสด็จฯ 2014-06-06
      แจ้งให้รายงานผลการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยฯจากระบบรายงาน ๔๓ แฟ้ม 2014-06-06
      ขอความร่วมมือคัดกรองโรคหัวใจประถมศึกษาปีที่๑-๖ 2014-06-06
      ขอเชิญประธานอสม.ระดับตำบลเข้าร่วมประชุม 2014-06-04
      แจ้งแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อเข้าเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 2014-06-03
      ขอข้อมูลผู้ให้บริการแพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงานจริงในรพ.สต. ตามฟอร์มที่แนบมา 2014-06-03
      การประชุมสหกรณ์สัญจรและการสมัครประธานหน่วยสหกรณ์ 2014-05-29
      การประชุมเชิงปฏิบัติการ ไข้เลือดออก 2014-05-29
      กำหนดการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย รอบที่ ๒ / ๒๕๕๗ 2014-05-29
      การพัฒนาสุขศาลาตามเกณฑ์มาตรฐานสุขศาลา 2014-05-27
      ประชุม Video Conference ตำบลจัดการสุขภาพดีและสุขศาลา 2014-05-27
      แบบฟอร์มการขออนุมัติจัดประชุมสัมนา(เช่นประชุม อสม.)ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 2014-05-27
      แจ้งผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ(มูลนิธิโรคหอบหืดแห่งประเทศไทย) 2014-05-27
      ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำปีการแพทย์แผนไทยฯ 2014-05-27
      แจ้งเรื่องการอบรมดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยแก่อสม 2014-05-27
      ขอเชิญประชุมตามโครงการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย 2014-05-27
      เชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการ 2014-05-21
      แจ้งเตือนบุคลากรในหน่วยงาน 2014-05-21
      แจ้งเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลการกุศล 2014-05-21
      ขอแบบสรุปแผนพัฒนาสุขภาพ สถานบริการสาธารณสุข 2014-05-21
      รายงาน ๓ ดี เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ 2014-05-21
      ให้ส้งแบบประเมินชุมชนแห่งความสุข ฉบับเต็ม 2014-05-21
      ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลด้านทันตสาธารณสุข 2014-05-21
      ขอให้รพ.สต.แจ้งชื่อสถานศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี๒๕๕๗ 2014-05-20
      ขอให้ส่งสรุปผลการการตรวจสารเคมีในเลือด ภายในวันที่๒๑ พ.ค.นี้ 2014-05-20
      ขอเชิญประชุมเพื่อรับการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ 2014-05-19
      ขอข้อมูลพื้นฐานงานคุ้มครองผู้บริโภคตามเอกสารที่แนบ ภายในวันที่ ๒๑ พ.ค. ๕๗ 2014-05-19
      ขอให้รพ.สต.ทุกแห่งประเมินตนเองเพื่อพัฒนางานคลีนิกไร้พุงคุณภาพและส่งสรุปผลภายในวันที่ ๒๐ พ.ค. ๕๗ 2014-05-19
      ขอความร่วมมือในการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรงฯ 2014-05-19
      โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการคัดกรองโรคหัวใจในเด็ก 2014-05-15
      แต่งตั้งวิทยากรอบรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน คืนคนดีสู่สังคม 2014-05-15
      เกณฑ์สุขศาลาปี ๕๗ 2014-05-14
      การประชุมการจัดการโรคเบาหวาน ความดัน 2014-05-14
      ประชุมเรื่องพัฒนาศักยภาพการดูแลอย่างต่อเนื่องในกลุ่มเป้าหมาย 2014-05-12
      การประกวดหมู่บ้านสุขศาลา 2014-05-12
      ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน 2014-05-08
      รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2014-05-08
      มูลนิธิ อสม.ยุติการจ่ายเงินสวัสดิการ 2014-05-08
      ผลการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2014-05-08
      ให้ส่งชื่อศูนย์เรียนรู้และ ๕๐ ครัวเรือนร่วมโครงการ วันนี้ 2014-05-08
      การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานในสุขศาลาหมู่บ้านผ่านเว็ปไซต์ 2014-05-08
      การบันทึกข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ 2014-05-01
      ประชุมวิชาการโรคเรื้อน (ดินจี่ ดงสวน) 2014-05-01
      สำรวจสถานที่กำจัดมูลฝอย 2014-04-29
      ประกาศผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุข 2014-04-19
      ใบสมัครสอบนักวิชาการ 2014-04-10
      ขอรายงาน DM HT ตามโครงการ 3 ดี ภายใน 8 เมย 57 2014-04-04
      ประชุมการดูแลผู้ป่วยต้อกระจก 2014-03-12
      ประชุม DPAC (รพ.สต.ดินจี่ สุทิน) 2014-03-12
      ประชุมพัฒนาองค์ความรู้ DM HT 2014-03-11
      ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 2014-03-04
      ประชุมพัฒนาบุคลากรงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 2014-03-04
      ประชุมนักจัดการสุขภาพ 2014-02-18
      ประชุมรับฟังความคิดเห็น โพน นาบอน 2014-02-03
      ด่วย ห้อง Lab รพ.คำม่วง แจ้งให้ รพ.สต.ทุกแห่ง 2014-01-24
      รับสมัครเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา 2014-01-21
      ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานดูแลผู้สูงอายุ 2014-01-20
      ปรับค่าจ้างนักเรียนทุน 2014-01-20
      สรุปกองทุน สุขภาพตำบล 2014-01-19
      ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด จัดสรรงบประมาณ 2014-01-13
      ขอรายชื่อระบบประปา 2014-01-09
      คำสั่งเวรนอกเวลาราชการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ 2014-01-02
      คำสั่ง พอสว 2014-01-02
   
 
 
...................................................................................................................................
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง ม.4 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
โทรศัพท์ : 043-879012  โทรสาร : 043-879352
Email : ­ ssokm2009@gmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์