สมัครสมาชิก
 :::สสอ.คำม่วง:::
    หน้าแรก
    โปรแกรม JHCIS
    ภาพกิจกรรม ปี 2553
    วิสัยทัศน์
    เบอร์โทรศัพท์
    ประชากร
    ภาพกิจกรรม ปี 2552
 ::ทำเนียบเจ้าหน้าที่ในสังกัด::
    รพ.สต.บ้านเก่าเดื่อ
    รพ.สต.บ้านโพน
    รพ.สต.บ้านดินจี่
    รพ.สต.บ้านนาบอน
    รพ.สต.บ้านนาตาล
    รพ.สต.บ้านดงสวนพัฒนา
    รพ.สต.บ้านสูงเนิน
    สสอ.คำม่วง
 ::อัตรากำลังของ สสอ.คำม่วง::
    เมษายน 53
    พฤษภาคม 53
    มิถุนายน 53
    กรกฎาคม 53
    สิงหาคม 53
    กันยายน 53
 ::เว็บไซต์ในสังกัด::
    รพ.สต.บ้านโพน
    รพ.สต.บ้านดินจี่
    รพ.สต.บ้านนาบอน
    รพ.สต.บ้านนาตาล
    รพ.สต.บ้านดงสวนพัฒนา
    รพ.สต.บ้านสูงเนิน
    กลุ่มงานเวชปฏิบัติ รพ.คำม่วง
    รพ.คำม่วง
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 358103  คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ข่าวทั้งหมด ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ชื่อเรื่อง
วันที่
      ประกาศผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุข 2014-04-19
      แจ้งรพ.สตงนาตาล และดินจี่ 2014-04-17
      ใบสมัครสอบนักวิชาการ 2014-04-10
      ขอรายงาน DM HT ตามโครงการ 3 ดี ภายใน 8 เมย 57 2014-04-04
      หนังสือรับบริจาคโลหิต 2014-04-04
      การรับบริจาคโลหิต 2014-04-03
      การตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดัน ในหน่วยงาน 2014-03-26
      เชิญอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2014-03-13
      ประชุมการดูแลผู้ป่วยต้อกระจก 2014-03-12
      ประชุม DPAC (รพ.สต.ดินจี่ สุทิน) 2014-03-12
      ประชุมพัฒนาองค์ความรู้ DM HT 2014-03-11
      ประชุมพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 0000-00-00
      ขอข้อมูลเตรียมรับการนิเทศ จากจังหวัด ส่ง ๑๑ มีนาคม ๕๗ 2014-03-10
      เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ 2014-03-04
      เตือนภัยอาหารและยา 2014-03-04
      ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 2014-03-04
      ประชุมพัฒนาบุคลากรงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 2014-03-04
      หนังสือที่เชิญประชุม24-25กพ57 ที่ โรงแรมริมปาวที่ผ่านมา 2014-03-03
      ขอข้อมูลรายได้เจ้าหน้าที่ 2014-02-24
      ประชุมนักจัดการสุขภาพ 2014-02-18
      เชิญประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายควบคุมแอลกอฮอล์และยาสูบ 2014-02-13
      เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโรคพยาธิใบไม้ตับ ให้ นาบอนและสูงเนิน 2014-02-10
      ขอความกรุณาส่งข้อมูลสรุแผนเตรียมรับผู้ตรวจก่อนเที่ยงวันนี้ครับ 2014-02-04
      ประชุมรับฟังความคิดเห็น โพน นาบอน 2014-02-03
      ขอข้อมูลแผนเงินบำรุง 2014-02-03
      ขอข้อมูลGPPปี2556 2014-01-30
      ด่วย ห้อง Lab รพ.คำม่วง แจ้งให้ รพ.สต.ทุกแห่ง 2014-01-24
      เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลรักษาเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด 2014-01-23
      แจ้งให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งผลการประเมินตนเอง PCA ขั้น1 ,2,3 ภายในวันที่ 24 มกราคม 2557 นี้ 2014-01-23
      แจ้งให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งผลการประเมินตนเอง PCA ขั้น1 ,2,3 ภายในวันที่ 24 มกราคม 2557 นี้ จำนวน 2014-01-23
      หนังสือเชิญประชุมให้นาตาลและพี่ตึ๋งโพน ใหม่จ้า 2014-01-23
      หนังสือเชิญประชุมให้นาตาลและพี่ตึ๋ง โพน จ้า 2014-01-23
      หนังสือเชิญประชุมให้พี่ โมก 2014-01-22
      แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม โครงการปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา พร้อมกำหนดการ 2014-01-22
      หนังสือประชุม ให้น้ำหวาน ดินจี่ 2014-01-22
      แจ้งตรวจสอบประวัติการรับวัคซีนเด็กนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2557 2014-01-21
      รับสมัครเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา 2014-01-21
      แจ้งกำหนดการรณรงค์กำจักลูกน้ำยุงลายรอบที่ ๑ปี2557 2014-01-21
      ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานดูแลผู้สูงอายุ 2014-01-20
      ปรับค่าจ้างนักเรียนทุน 2014-01-20
      สรุปกองทุน สุขภาพตำบล 2014-01-19
      แจ้งรพ.สต.โพน ดินจี่ นาตาล 2014-01-16
      แจ้งการจัดสรรเงินประกันสังคมเดือนสิงหาคม2556 2014-01-16
      ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด จัดสรรงบประมาณ 2014-01-13
      แจ้งการเข้าร่วมชุมชี้แจงตัวชี้วัด งบประมาณจัดสรร 2014-01-14
      แจ้งโอนเงินค่าตอบแทน อสม เดือน ธันวาคม 2014-01-13
      ขอข้อมูลรายได้ จนท/ลูกจ้าง ทุกคน ใน รพ.สต. 2014-01-10
      การโอนเงินกองทุนสุขภาพและการบันทึก 2014-01-09
      ขอรายชื่อระบบประปา 2014-01-09
      การกรอกข้อมูลแบบฟอร์มการตรวจราชการ รอบที่ ๑ (๒๒ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗) 2014-01-06
      แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมุ่บ้าน(อสม)เชิงรุก 2014-01-02
      การส่ง รายงาน ๔๓ แฟ้ม มาตรฐาน 2014-01-02
      เชิญ จนท.และ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดเข้าประชุม 2014-01-02
      คำสั่งเวรนอกเวลาราชการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ 2014-01-02
      คำสั่ง พอสว 2014-01-02
      การเบิกค่าตอแทนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2014-01-02
      กำหนดการจัดงานแข่งขันกีฬา 2013-12-24
      ขอเชิญประชุมแผน คปสอ 2013-12-23
      ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมแข่งขันกีฬาสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ 2013-12-23
      กีฬาสีสาธารณสุขสัมพันธ์ 2014 วันอังคารที่ 24/12/56 2013-12-23
      ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างที่เช่าบ้านภายในเขตเทศบาลตำบลคำม่วง 2013-12-23
      เชิญผู้รับผิดชอบคลินิกสุขภาพจิตเข้าประชุม 2013-12-23
      แบ่งทีมกีฬาสาสุขสัมพันธ์ 2014 2013-12-20
      เชิญร่วมงาน มหกรรม 3 ดี 2013-12-20
      แจ้งการต้อนรับ นายกรัฐมนตรี พรุ่งนี้ 2013-12-20
      แจ้งรายละเอียดเงินเดือนค่าจ้างใหม่ 2013-12-20
      สัญญาจ้างพนักงานกระทรวง 2013-12-19
      คู่มือการดำเนินงานปิงปองจราจรชีวิต 7 สี 2013-12-18
      แจ้งโอนเงินวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2013-12-17
      เชิญประชุมโครงการกาฬสินธุ์ เด็กดี 2013-12-16
      แนวทางจัดทำแผน ๓ดีปี ๕๗ 2013-12-16
      แจ้งให้ รพ.สต.ทุกแห่ง จัดทำแผนงาน/โครงการ แผนเงินบำรุง 2013-12-16
      หนังสือประสานโครงการจัดกิจกรรมนาบอน 2013-12-13
      ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมสุขภาพดีเครือข่ายร้อยแก่นสารสินธุ์ 2013-12-10
      ขอเชิญร่วมจัดบูธนิทรรศการ 2013-12-10
      เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ 2013-12-09
      ด่วนที่สุด ขอข้อมูลรายงานหมู่บ้านระดับตำบล 2013-12-06
      การส่ง 43 แฟ้ม 2013-12-06
      ขอข้อมูลความครอบคลุมการได้รับวัคซีน OPV3 2013-12-06
      ขอข้อมูลพื้นฐานงานคุ้มครองผู้บริโภค 2013-12-06
      ขอความร่วมมือสำรวจแหล่งบริการทางเพศและผู้ให้บริการทางเพศ 2013-12-06
      แจ้งแนวทางการจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อขอรับงบจากเขต 2013-12-04
      ขอข้อมูลรายได้เพื่อออกแบบยื่นภาษีประจำปี 56 2013-12-04
      ด่วน เชิญ อสม.ร่วมกิจกรรมวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ 2013-12-04
      สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาโซน3 2013-12-02
      แจ้งดำเนินการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันดลหิตสูง 2013-12-02
      ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย 2013-11-29
      แจ้งกำหนดการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2557 2013-11-27
      กำหนดการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2557 2013-11-27
      ด่วนที่สุด เชิญ ผอรพสต.ทุกแห่งประชุม 2013-11-26
      ประชาสัมพันธ์ด่วน ขอให้ทุกแห่งส่งรายงาน ๓ ดี ภายในเดือนนี้ 2013-11-26
      รับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางแลระดับต้น 2013-11-25
      แจ้งแนวทางการตรวจสอบภายใน รพสต.ปีงบประมาณ2557 2013-11-21
      ชี้แจงการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ 2013-11-21
      สำรวจความต้องการครุภัณฑ์สุขศาลา 2013-11-21
      ขอเชิญประชุม JHCIS ในวันที่ 22 พ.ย. 56 2013-11-20
      ขอให้ผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคส่งรายงาน (ใหม่) 2013-11-20
      แจ้งการจัดสรรเงิน Fixcost และงบค่าจ้างนักเรียนทุน 2013-11-20
      ขอให้ผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคส่งรายงาน 2013-11-20
      แจ้งแบบฟอร์มตรวจสอบภายในระดับอำเภอ 2013-11-20
      ตารางการแข่งขันกีฬาโซนย่อย 2013-11-19
      เชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุและงาน MCH วันอังคารที่ 19 พย 56 2013-11-18
      เชิญประชุม คปสอ.คำม่วง-สามชัย วันจันทร์ที่ 18 พย 56 2013-11-15
      ขอเชิญประชุม JHCIS 2013-11-11
      ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฉบับ ๘ 2013-11-11
      ขอข้อมูลลูกจ้าง 2013-11-04
      เชิญประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข วันที่ 5 พย.56 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ.ห้องประชุม สสอ.คำม่วง 2013-11-04
      สำรวจข้อมูลพิกัดครัวเรือน 2013-11-04
      เชิญร่วมกิจกรรมงานผู้พิการ 2013-10-30
      ด่วน ขอรายชื่อ อสม. 2013-10-29
      รายชื่อผู้บริจาคโลหิต 22 ต.ค. 56 2013-10-22
      เชิญ อสม.ประชุมประจำเดือน 2013-10-18
      ข่าว พกส 2013-08-06
   
 
 
...................................................................................................................................
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง ม.4 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
โทรศัพท์ : 043-879012  โทรสาร : 043-879352
Email : ­ ssokm2009@gmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์