เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว

 

         พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายา
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการตำบลนมแม่
เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลทุ่งคลอง ภาพข่าว

 

ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลทุ่งคลอง


        ด้วยพระปณิธาน ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
พระวรชายาฯในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารที่ทรงมี
เป้าหมายในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความรัก ความอบอุ่น
อันจะเป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน

        จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ “สายใยรักแห่งครอบครัว”
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร
เมื่อปีพุทธศักราช 2548 ซึ่งเป็นปีที่มีพระประสูติกาล ของ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีคำขวัญพระราชทาน
ว่า “นมแม่คือหยดแรก ของสายใยรักแห่งครอบครัว”
       เพื่อสนองตอบคำขวัญพระราชทานและพระปณิธานข้างต้น กรม
อนามัยกระทรวงสาธารณสุขจึงจัดทำโครงการ  “ตำบลนมแม่ เพื่อสาย
ใยรักแห่งครอบครัว”
       โดยกระตุ้นให้ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรชุมชน
เกิดความรู้ความเข้าใจ สร้างการมีส่วนรวมของชุมชนและเครือข่ายเพื่อ
สนับสนุนการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ โดยคาดหวังให้เด็กไทยเจริญเติบโต
และมีพัฒนาการสมวัย


       ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นตำบลที่เคย
เสด็จ ทรงเยี่ยมประชาชนบ้านเก่าเดื่อ ตำบลทุ่งคลอง เมื่อปีพุทธศักราช
2552 เพื่อเยี่ยมชมสายใยรักแห่งครอบครัว ยังความปลาบปลื้มแก่ประชา
ชนชาวอำเภอคำม่วง และอำเภอใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ตั้งแต่นั้นมา
ประชาชนตำบลทุ่งคลอง ได้น้อมนำพระปณิธานสืบต่อมาจนกระทั่งได้
เป็นตำบลที่ี่จังหวัดคัดเลือกให้เป็น “ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบ
ครัว” โดยมีคำขวัญประจำตำบลว่า
 


ลูกหลานนมแม่ตำบลทุ่งคลอง”...มุ่งสู่คนดี  สุขภาพดี  
รายได้ดี...

(Tambon Thung-Klong  happiness)

เมนูหลัก
สถิติผู้เข้าชม