ตัวชี้วัดหลักงานประจำของสถานีอนามัย ปี 2553 (สิ้น มิ.ย. 2553) อำเภอ หนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากฐานข้อมูลฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิส์ (JHCIS/HosXp_PCU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดหลัก

ค่าเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน ราย สถานบริการ

รวมทั้งอำเภอ

สอ.คำไฮ

สอ.หนองบัว

รพ.สต.ห้วยยางดง

สอ.หนองสรวง

สอ.หนองไผ่

สอ.หนองชุมแสง

สอ.ภูฮัง

สอ.หนองกุงเผือก

สอ.หนองหิน

อัตรา

แปลผล

อัตรา

แปลผล

อัตรา

แปลผล

อัตรา

แปลผล

อัตรา

แปลผล

อัตรา

แปลผล

อัตรา

แปลผล

อัตรา

แปลผล

อัตรา

แปลผล

  อัตรา 

แปลผล

1. ประชากร 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน

>=80%

83.47

ผ่าน

84.28

ผ่าน

87.57

ผ่าน

82.08

ผ่าน

82.24

ผ่าน

100.00

ผ่าน

91.20

ผ่าน

99.22

ผ่าน

80.52

ผ่าน

    88.78

ผ่าน

2. ประชากร 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง

>=80%

98.87

ผ่าน

92.65

ผ่าน

99.85

ผ่าน

94.69

ผ่าน

98.51

ผ่าน

100.00

ผ่าน

99.45

ผ่าน

100.00

ผ่าน

87.43

ผ่าน

    96.71

ผ่าน

3. สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30 - 60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก

>=25%

32.18

ผ่าน

33.08

ผ่าน

35.03

ผ่าน

98.49

ผ่าน

40.47

ผ่าน

39.10

ผ่าน

69.59

ผ่าน

55.90

ผ่าน

25.38

ผ่าน

    46.78

ผ่าน

4. ร้อยละของผู้ป่วยเรื้อรังได้รับการเยี่ยมและดูแลบ้านตามเกณฑ์

>=100%

100.00

ผ่าน

100.00

ผ่าน

100.00

ผ่าน

100.00

ผ่าน

100.00

ผ่าน

100.00

ผ่าน

100.00

ผ่าน

100.00

ผ่าน

100.00

ผ่าน

  100.00

ผ่าน

5. ร้อยละของผู้พิการได้รับการเยี่ยมและดูแลบ้านตามเกณฑ์

>=100%

100.00

ผ่าน

100.00

ผ่าน

100.00

ผ่าน

100.00

ผ่าน

100.00

ผ่าน

100.00

ผ่าน

100.00

ผ่าน

100.00

ผ่าน

100.00

ผ่าน

  100.00

ผ่าน

6. ร้อยละของประชาชนได้รับการเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์

80%

85.68

ผ่าน

41.12

ปรับปรุง

86.87

ผ่าน

82.64

ผ่าน

80.01

ผ่าน

89.63

ผ่าน

94.69

ผ่าน

85.05

ผ่าน

80.30

ผ่าน

    81.04

ผ่าน

7. ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 4 ครั้งคุณภาพตามเกณฑ์

>=90%

100.00

ผ่าน

94.44

ผ่าน

91.30

ผ่าน

93.10

ผ่าน

95.45

ผ่าน

100.00

ผ่าน

93.55

ผ่าน

100.00

ผ่าน

100.00

ผ่าน

    94.97

ผ่าน

8. ร้อยละของมารดาได้รับการดูแลหลังคลอด 2 ครั้งคุณภาพตามเกณฑ์

>=90%

100.00

ผ่าน

100.00

ผ่าน

100.00

ผ่าน

100.00

ผ่าน

100.00

ผ่าน

100.00

ผ่าน

100.00

ผ่าน

100.00

ผ่าน

100.00

ผ่าน

  100.00

ผ่าน

9. ร้อยละของทารกได้รับการดูแลหลังคลอด 2 ครั้งคุณภาพตามเกณฑ์

>=90%

100.00

ผ่าน

100.00

ผ่าน

100.00

ผ่าน

100.00

ผ่าน

100.00

ผ่าน

100.00

ผ่าน

96.67

ผ่าน

100.00

ผ่าน

100.00

ผ่าน

    99.50

ผ่าน

10. อัตราความครอบคลุมการรับวัคซีนของเด็ก 0-5 ปี (ตามเกณฑ์)

>=90%

92.07

ผ่าน

93.75

ผ่าน

93.85

ผ่าน

91.46

ผ่าน

95.05

ผ่าน

93.41

ผ่าน

90.15

ผ่าน

94.53

ผ่าน

82.57

ปรับปรุง

    39.37

ปรับปรุง

11. ร้อยละของเด็ก 0-72 เดือน ได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ (ต้องผ่านทุกงวด)

>=90%

93.30

ผ่าน

86.67

ปรับปรุง

97.55

ผ่าน

89.22

ปรับปรุง

93.50

ผ่าน

100.00

ผ่าน

97.19

ผ่าน

97.74

ผ่าน

94.40

ผ่าน

    40.46

ปรับปรุง

12. อัตราความครอบคลุมการคุมกำเนิดในหญิงวัยเจริญพันธ์ที่แต่งงานและอยู่กินกับสามี

>=80%

95.53

ผ่าน

97.69

ผ่าน

99.03

ผ่าน

95.41

ผ่าน

94.96

ผ่าน

100.00

ผ่าน

99.56

ผ่าน

99.22

ผ่าน

100.00

ผ่าน

    98.02

ผ่าน

13. สตรีอายุมากกว่า 35 ปี มีความรู้และสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ถูกต้อง

>=80%

99.78

ผ่าน

88.47

ผ่าน

90.79

ผ่าน

80.73

ผ่าน

83.25

ผ่าน

100.00

ผ่าน

91.58

ผ่าน

97.56

ผ่าน

81.14

ผ่าน

    90.16

ผ่าน

14. ร้อยละของเด็กนักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ

>=90%

17.54

ปรับปรุง

0.00

ปรับปรุง

98.78

ผ่าน

100.00

ผ่าน

98.77

ผ่าน

87.61

ปรับปรุง

99.41

ผ่าน

0.92

ปรับปรุง

0.00

ปรับปรุง

    51.21

ปรับปรุง

15. ร้อยละความครอบคลุมการใช้เกลือไอโอดีน

>=90%

93.20

ผ่าน

94.89

ผ่าน

96.55

ผ่าน

99.67

ผ่าน

90.99

ผ่าน

100.00

ผ่าน

99.92

ผ่าน

99.94

ผ่าน

99.95

ผ่าน

    97.80

ผ่าน

รวมตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์

 

93.33

ผ่าน

80.00

ผ่าน

100.00

ผ่าน

93.33

ผ่าน

100.00

ผ่าน

93.33

ผ่าน

100.00

ผ่าน

93.33

ผ่าน

86.67

ผ่าน

80

ผ่าน