ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ Call center 1669

เกี่ยวกับ EOC

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

 • ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข คืออะไร ?

  “ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข” (Public Health Emergency) ถือเป็น “สาธารณภัย” ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน และเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม “ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข” จึงหมายถึง เหตุการณ์การเกิดโรคและภัยคุกคามสุขภาพ

 • ซึ่ง มีลักษณะเข้าได้กับเกณฑ์อย่างน้อย 2 ใน 4 ประการ

  1. ทำให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพอย่างรุนแรง
  2. เป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือไม่เคยพบมาก่อน
  3. มีโอกาสที่จะแพร่ไปสู่พื้นที่อื่น
  4. ต้องจำกัดการเคลื่อนที่ของผู้คนหรือสินค้า

 • ICS & EOC มีที่มาอย่างไร

  9 / 11 และ anthrax attack ในปี 2544 • US CDC ตั้ง EOC ในปี 2546 • DHS ตั้งระบบการจัดการเหตุการณ์ระดับชาติ ( NIMS ) ในปี 2548 • กรอบส าหรับจัดการเหตุการณ์ในทุกระดับ • เตรียมพร้อม ป้องกัน ตอบโต้ และฟื้นฟู • ลดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

 • วัตถุประสงค์ ของระบบบัญชาการเหตุการณ์

  1)เพื่อหยุดยั้งและ/ หรือลดผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินหรือสถานการณ์ รุนแรงจากโรคและภัยสุขภาพ และเพื่อให้เหตุการณ์กลับสู่สภาวะปกติ ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด
  2)ให้มีความปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้เสี่ยงต่อภัยสุขภาพ
  3)เพื่อระดมทรัพยากร และบริหารจัดการอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

 • นำ ไปสู่
  EOC!

เกี่ยวกับพื้นที่

ข้อมูลหน้าที่ระดับพื้นที่

 • ที่ว่าการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ

  1. การจัดบูรณาการศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า ในการประสานหน่วยงาน ข้อมูลการช่วยเหลือต่างๆ
  ผู้รับผิดชอบงาน
  - ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง
  -เทศบาลตำบล
  -องค์การบริหารส่วนตำบล
  -สภ.ในพื้นที่
  -กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
  -สาธารณสุข
  -ปภ.จังหวัด
  ช่องทางสื่อสาร/โทรศัพท์
  -คลื่นวิทยุ 162.95 MHZ
  -คลื่นวิทยุหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย
  2. การจัดตั้งจุด “center” รองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและเสียชีวิตโดยมีผู้อำนวยการเหตุการณ์ เช่น นายอำเภอ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
  ผู้รับผิดชอบงาน
  -โรงพยาบาลกาฬสินธุ์และโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
  -ฝ่ายปกครองอำเภอ ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติ
  3. การจัดตั้งศูนย์เยียวยาผู้ประสบเหตุและผู้เสียชีวิต
  -การให้ข้อมูลหรือจัดจิตวิทยาเบื้องต้น
  -การประสานเอกสารญาติเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากประกันภัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ผู้รับผิดชอบงาน
  -อปท.ในพื้นที่
  -กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
  -ที่ทำการปกครองอำเภอ
  -คภก.ให้ความช่วยเหลือหรือระดับจังหวัด
  -พมจ.
  -ปภ.จังหวัด

 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  1. รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุหมู่
  - จากพลเมืองดีแจ้งมาที่โทรศัพท์
  2. ออกตรวจสอบเหตุว่าเหตุจริงหรือไม่
  - รายงานไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุฯ
  3. แจ้งผู้บังคับบัญชาท้องถิ่นให้รับทราบ
  - ผู้บังคับบัญชาท้องถิ่นรายงานไปทางอำเภอ
  ผู้รับผิดชอบงาน
  อปท. เจ้าของพื้นที่ ช่องทางสื่อสาร/โทรศัพท์
  วิทยุช่อง 155.775 1. หน่วยกู้ชีพในพื้นที่ชุดแรกเมื่อไปถึง ณ จุดเกิดเหตุประเมินสถานการณ์ตัดสินใจประกาศสถานการณ์และรายงานอุบัติเหตุไปยังศูนย์สั่งการ
  จัดตั้งแนวเขตกลั้นเขตตามพื้นที่เลือกพื้นที่ ที่จะเป็นที่จอดรถพยาบาลฉุกเฉินและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น
  2. ช่วยในกาคัดผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ/นำส่ง ผู้รับผิดชอบงาน อปท. เจ้าของพื้นที่ วิทยุช่อง 155.775
  1. ตั้งศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
  2. รับข้อมูลจากญาติผู้ประสบเหตุ
  3. จัดเก็บข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเขต
  4. หน่วยงานภาคเอกชน
  -ประกัน
  -ศูนย์คุ้มครองผู้ประสบภัย อปท.ผู้รับผิดชอบงาน
  เจ้าของพื้นที่ วิทยุช่อง 155.775

 • นำ ไปสู่
  EOC!

นายไกรสร กองฉลาด

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

081-9879756

นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

089-2431044

นายสนั่น พงษ์อักษร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

089-2034029

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์

นายวิชาญ แท่นหิน

081-9217975

หน้าที่รับผิดชอบศูนย์ประสานการปฏิบัต

ประชาสัมพันธ์ร่วมประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

043-821964 | 092-2468325

หน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูล

นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

 •     พื้นที่           กลุ่มภารกิจ
 • หน้าที่รับผิดชอบ

  ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ

  089-2431044

  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

  043812528

  หน้าที่รับผิดชอบ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

  นายประวิตร ศรีบุญรัตน์

  0862183456

  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์

  043812273

  หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์

  043812805

  หน้าที่รับผิดชอบขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์

  ประธานมูลนิธิทุกแห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์

  วิทยุ 155.775

  นายธนูสินธ์ ไชยสิริ

  ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์

  089-5699847

  หน้าที่รับผิดชอบส่วนอำนวยการ

  หน่วยสถานการณ์

  ป้องกันจังหวัดกาฬสินธุ์

  หน่วยทรัพยากร

  กองร้อยอาสารักษาดินแดนกาฬสินธุ์

  หน่วยเอกสาร

  ปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์

  043811072

  นายสนั่น พงษ์อักษร

  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

 •      แผนกสนับสนุน                     แผนกบริการ                     แผนกการเงิน   
 • หน้าที่รับผิดชอบส่วนสนับสนุน

  หน่วยจัดหาสิ่งของอุปกรณ์

  นายอำเภอ ทุกอำเภอ

  หน่วยสถานที่

  ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์

  043-811154

  หน่วยสนับสนุนภาคพื้น

  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์

  043-813215

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

  043-821261

  หน้าที่รับผิดชอบ

  หน่วยสื่อสาร

  ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

  043-821528

  กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์

  043-816865

  หน่วยแพทย์

  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ / โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์

  0816701889

  หน้าที่รับผิดชอบหน่วยแพทย์

  หน่วยเสบียง

  เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์

  043-811669

  หน่วยงานเงิน/บัญชี

  คลังจังหวัดกาฬสินธุ์

  043-812281

  หน่วยจัดซื้อ จัดจ้าง

  ปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์

  043-814834

  หน่วยพัสดุ

  ปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์

  043-814834